Hjem Uncategorized

Uncategorized

Forside til boka Jegere av Reidar Arnesen og Espen Søilen

Bokanmeldelser

Råbukken og rådyr.  Roar Hansen (2019) Roar er en fremragende naturfotograf.  Han har tidligere mottatt CICs (den internasjonale viltforvaltningsorganisasjonens) litteraturpris.  Vi har ikke sett så mye...
Sett dyr-overvåkingen er bærebjelken i norsk hjorteviltforvaltning. Etter instruksendringen i 2018 skal alle elg eller hjort som observeres under jakt rapporteres, uavhengig av om dyret er sett tidligere samme dag. I de fleste større elgjaktkommunene rapporterer jaktlagene nå observasjonsdata etter den nye instruksen. Foto: Thor Harald Ringsby.

Sammendrag av flere doktoravhandlinger – økologi – forvaltning – jakt –...

Moose browsing effects on boreal production forests – implications for ecosystems and human society.  Ph.D. Thesis, NTNU Trondheim, aug 2019. Anders Lorentzen Kolstad (2019) Norsk tittel:...
HJ+
Kari er på feltarbeid i Nord-Trøndelag og peiler etter GPS-merka elg i forbindelse med doktorgraden.

Kari Bjørneraas – ei dame for framtida.

Kari Bjørneraas er utdannet biolog fra NTNU og er en av to i Miljødirektoratet som jobber med hjortevilt på heltid. Hun har avlagt doktorgrad...
HJ+

Ujevn fordeling av ulvens uttak av elg i ulverevir påvirker jaktuttaket...

Selv om ulven aktivt forsvarer sitt revir mot artsfrender, fordeler den sin tid ujevnt mellom ulike deler av reviret. Dette kan føre til et...
Foto. Dag Bjerkestrand

Jakt på hjort, rådyr og elg – når uhellet er ute

Der det er mennesker innblandet vil det alltid gjøres feil, og så lenge det er mennesker som jakter vil det bli skadeskytinger. Men det...
Sett dyr-overvåkingen er bærebjelken i norsk hjorteviltforvaltning. Etter instruksendringen i 2018 skal alle elg eller hjort som observeres under jakt rapporteres, uavhengig av om dyret er sett tidligere samme dag. I de fleste større elgjaktkommunene rapporterer jaktlagene nå observasjonsdata etter den nye instruksen. Foto: Thor Harald Ringsby.

Stadig flere endrer til ny sett elg-instruks

Våren 2018 endret Miljødirektoratet instruksen for registrering av sett dyr-data under elg- og hjortejakta, med virkning fra påfølgende høst. Etter ny instruks skal alle...
Nærmere 3.000 sider med fagstoff om elg, hjort og rådyr er gjort tilgjengelig for naturinteresserte lesere gjennom 30 år. Foto : Kjell Huseby.

Hjorteviltet – Utgave nr. 30.

En ny milepel i Tidsskriftet Hjorteviltets historie er nådd: Årets utgave er den 30. i rekken! Høsten 1990 var det noen karer rundt et kaffebål,...
HJ+
I kulturlandskapet og fjellet oppdages en større andel av elgen og hjorten enn hva som er tilfelle i skogen. Dersom man ikke justerer for ulik oppdagbarhet i kommuner med stor variasjon i landskapstyper, kan sett dyr-indeksene bli upresise som mål på utviklingen i bestandsstørrelse og -struktur. Foto: Thor Harald Ringsby

Alternativ beregning av sett dyr-indekser når oppdagbarheten av dyr varierer mye...

Antallet elg eller hjort vi ser under jakt er hovedsakelig et produkt av jaktinnsatsen, lokal bestandstetthet og oppdagbarheten av dyr i det aktuelle området....
HJ+
Produktive kuer bør spares, også om en har los på de …. Foto : Dagh Bakka

Hvorfor fungerer hjorteviltforvaltningen ikke godt nok i enkelte områder.

Viltet er som kjent eierløst - inntil noen får retten til å felle det. Og viltet beveger seg i terrenget som det vil -...
Det er ikke uvanlig å finne fallgevir med pluss 10 tagger i Folldals skogene. Folldal er nå der, eller har passert størrelsen til de store Sarekelgene slik de var på 1980 tallet. Geviret med 12 tagger nederst til venstre er fra en Folldalselg funnet i 2016 og om begge gevirene hadde vært noen lunde like ville poengsummen vært mellom 330 og 335 poeng. Geviret nederst til høyre er fra skogene like ved Sarek nasjonalpark funnet i 1980. Dette er målt til rundt 315 poeng dersom begge gevirene hadde vært like. Geviret med 8 tagger har akkurat en tagg for mye til å kunne bli skutt som liten okse. Hadde den blitt skutt på småoksekvota, noe som av og til skjer, hadde det blitt inndragelse av gevir og bot. Geviret øverst, en 7 tagger, oppfyller akkurat kravet til liten okse. Om det er fire eller flere tagger på den andre siden spiller ingen rolle så lenge den oppfyller kravet til tre tagger på den ene siden. Slik kan en også luke ut litt asymmetri blant gevirene, men først og fremst er dette en regel for å gjøre det litt lettere for jegeren da det av og til er vanskelig å telle tagger på begge sider av geviret når en elg kommer løpende inn på post. Foto: Bjørn Brendbakken

Stang og skovlgevir hos elg

Elgen har utviklet to typer gevir. Den ene typen kalles cervin, eller stanggevir. Denne har få, lange og grove tagger, men ingen skovl. Den...

Effekt av to ulike jaktformer på kjøttkvaliteten hos elg

En bacheloroppgave ved Høgskolen i Innlandet viser at det ikke er forskjeller på pH-verdien i slakt fra elger skutt etter henholdsvis løshundsjakt og drivjakt...

Nye artikler om elghund, fallvilt og felt elg i forhold til...

I Hjorteviltet slipper vi nye fagartikler 4 ganger i året. Årets første slipp skjer 22. februar, og du får tilgang til de ved å...

Ny facebookside for Hjorteviltet

Vi har opprettet ny facebookside for Magasinet Hjorteviltet. 
HJ+
Klatremusa, som beiter blåbærlyng om vinteren, får økt vinteroverlevelse etter gode blåbærår. Dette skyldes trolig at bærproduksjonen gir redusert innhold av fordøyelseshemmende proteiner i blåbærplanta. Når mange mus overlever vinteren, vil vi etter sommerens oppformering få en tydelig topp i bestandsnivået neste høst. Når dyra så igjen tvinges over på blåbærlyngen, vil bestanden gå kraftig tilbake dersom denne har gjenoppbygd sitt forsvarsverk. 

Næringskvalitet som fellesnevner for elg og klatremus

Det har vært vanlig å anta at planteetere i mindre grad enn andre dyr er begrenset av næringstilgang, ettersom det i de fleste tilfeller...
Utdeling av viltbånd er i ferd med å bli et utbredt tiltak. FOTO: Vilt og Trafikk

Samarbeid for færre viltpåkjørsler – avklaring av ansvar er nøkkelen

Påkjørsler av hjortevilt på norske veier og jernbane er et velkjent problem. I tiår etter tiår har en rekke forskjellige tiltak blitt gjennomført over...
SAFTIG: Flatbiff av elg under steking på steinhelle. En variant som både er underholdende og gir kontroll over mørheten under tilberedning. Litt røyksmak blir det også.

Når mørt blir seigt og seigt blir mørt!

I behandlingen av viltkjøtt fra dødt bytte til måltid er temperaturene under oppbevaring og tilberedning avgjørende for mørhet og smak. Samspillet mellom temperatur og...

Viktig å overvåke helsetilstanden hos ville dyr!

Kunnskap om helse og sykdommer hos vilt er viktig for å opprettholde sunne viltbestander. Det er også viktig å overvåke smittsomme sykdommer som kan overføres mellom vilt og husdyr, og vilt og mennesker. Helsetilstanden hos vårt hjortevilt følges nøye og sentralt i dette arbeidet står veterinær Kjell Handeland.