Elgokser med suksess – bare flaks?

I likhet med mange andre hjortedyr er elgen en polygyn art. Det betyr at enkelte hanndyr kan pare seg med mange hunndyr, mens andre kanskje ikke får pare seg med noen. Men hvor mye varierer elgoksenes paringssuksess og kalveproduksjon, og hva skaper denne variasjonen? En vanlig antagelse er at oksenes alder, vekt og gevirstørrelse er viktige suksesskriterier, men dette er ikke alt. Å bli født med en sølvskje i munnen har aldri vært å forakte, og det gjelder også for elgen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
De eldste og største oksene får jevnt over flest avkom, men små og unge jyplinger kan også gjøre det bra under gitte forhold. Det avgjørende er ikke oksens størrelse og alder i seg selv, men hvor mange større og eldre individer den må konkurrere mot om elgkyrnes gunst. Dette påvirkes i stor grad av hvordan vi former elgbestandens kjønns- og alderssammensetning under jakta (Foto: Elgokse i Folldal, Lisbeth Vedaa).

På øya Vega i Nordland har vi siden 1985 studert elgens atferd, vektutvikling og reproduksjon, og i løpet av de siste årene har vi også fått anledning til å lære mer om oksenes innsats under brunsten. Tidligere har vi fokusert på hva som skaper en produktiv elgku, men fordi kalvens far har vært ukjent, har vi manglet kunnskap om oksenes bidrag til neste generasjon. Ved hjelp av moderne genetiske metoder har det imidlertid åpnet seg et nytt vindu. Basert på vevsprøver fra mer enn 500 elg som har levd på Vega de siste 30 årene, har vi nå en tilnærmet full oversikt over slektskapet mellom individene på øya – inkludert hvem som er far til hvem.

 

Stor variasjon i oksenes reproduktive suksess

Nylig gjennomførte vi et studie av 135 okser fra Vega som ble 1,5 år eller eldre og som potensielt kunne være kjønnsmodne i brunstperioden. Av disse oppnådde enkelte okser å pare seg med opptil 8 elgkyr per brunstsesong, og den mest suksessfulle oksen ble far til 44 kalver før den døde (Fig. 1). De fleste av oksene (65 %) ble imidlertid aldri fedre, med den følge at den gjennomsnittlige kalveproduksjonen var betraktelig lavere (3,2 kalv pr. okse). Til sammenligning får de aller fleste elgkyr (2 år+) anledning til å bli mor før de dør, og har derfor lavere variasjon i kalveproduksjon. De to mest produktive elgkyrne på Vega produserte følgelig «bare» 19 kalver i løpet av livet.

Figur 1. Gjennomsnittlig (±SE) totalt antall kalver produsert av reproduserende okser i forhold til oksens alder det året den døde. Kvadratiske og oransje symbol er for okser som begynte å reprodusere som 2-åring, mens runde og grønne symbol er for okser som først ble fedre som 3-åring eller eldre. Data fra perioden 1985-2012.
Figur 1. Gjennomsnittlig (±SE) totalt antall kalver produsert av reproduserende okser i forhold til oksens alder det året den døde. Kvadratiske og oransje symbol er for okser som begynte å reprodusere som 2-åring, mens runde og grønne symbol er for okser som først ble fedre som 3-åring eller eldre. Data fra perioden 1985-2012.

Den viktigste årsaken til at enkelte okser var mer suksessrike enn andre var forskjeller i overlevelse (Fig. 1). Okser som ble skutt som halvannetåring har nødvendigvis få muligheter til å produsere mange kalver, mens det motsatte er tilfelle for okser som blir gamle. Fordi jakta på Vega stort sett har startet etter brunsten, var det likevel flere okser som ble fedre etter sin død som halvannetåring (Fig. 1). Også innen år hadde eldre okser større suksess enn yngre okser, og størst suksess hadde de oksene som også produserte kalv året før. For at en okse skal få mange etterkommere er det derfor viktig å starte reproduksjonen så tidlig som mulig og deretter overleve til fullvoksen alder.

 

Hva bestemmer alderen ved første reproduksjon?

Fysiologisk sett kan en elgokse bli kjønnsmoden allerede som halvannetåring og bli far for første gang som 2-åring. Hvorvidt de også får anledning til å pare seg i sin første brunst som kjønnsmoden er en annen sak. Konkurransen om paringene er hard, og det er ikke gitt at oksene reproduserer selv om de fysiologisk sett er i stand til det. For eksempel ble kun omkring halvparten (n = 23 okser) av de reproduserende oksene (n = 47) på Vega fedre som 2-åringer, mens de resterende først ble fedre som 3-åringer (n = 13), 4-åringer (n = 9) eller 5-åringer (n = 2). Sannsynligvis var alle disse oksene fysiologisk kjønnsmodne som halvannetåring, men ikke alle slapp til under brunsten.

Mye tyder på at det var graden av konkurranse fra eldre okser som avgjorde om en okse ble far som 2-åring. I år med lav gjennomsnittlig oksealder i bestanden var det langt flere åringsokser som paret seg, og effekten var størst i år med lav bestandsstørrelse (Fig. 2). I slike år var antallet eldre okser i bestanden spesielt lavt, og disse var tydeligvis for få til å forhindre at de yngre oksene prøvde seg. Alternativt valgte kyrne i større grad å slippe til yngre okser i slike år. En elgku er kun mottakelig for parring i 1-2 døgn under brunsten og følgelig kan hun ikke vente i det uendelige på en større okse uten at dette får konsekvenser for kalvingstidspunktet påfølgende vår.

Figur 2. Sannsynligheten for å bli far som 2-åring i forhold til gjennomsnittlig alder på oksene i bestanden. Stiplet linje viser forholdet ved lav bestandsstørrelse, mens den heltrukne linjen viser forholdet ved høy bestandsstørrelse. Data fra perioden 1985-2012.
Figur 2. Sannsynligheten for å bli far som 2-åring i forhold til gjennomsnittlig alder på oksene i bestanden. Stiplet linje viser forholdet ved lav bestandsstørrelse, mens den heltrukne linjen viser forholdet ved høy bestandsstørrelse. Data fra perioden 1985-2012.

Når oksene først begynte å reprodusere, var også dyrenes vekt og gevirstørrelse av betydning for paringssuksessen. De største oksene har gjerne de største gevirene, og disse ble i gjennomsnitt far til dobbelt så mange kalver som de minste oksene i det året de startet å reprodusere (Fig. 3). Okser med høyere kroppsvekt har større sannsynlighet for å vinne brunstkamper mot mindre individer, og mye tyder på at elgkyrne også raskere parer seg med store og flotte okser.

Figur 3. Antall kalver produsert ved alder for første reproduksjon (AFR) i forhold til oksenes relative kroppsvekt i sin aldersgruppe. Data fra perioden 1985-2012.
Figur 3. Antall kalver produsert ved alder for første reproduksjon (AFR) i forhold til oksenes relative kroppsvekt i sin aldersgruppe. Data fra perioden 1985-2012.

Det hjelper med litt flaks!

Oksenes fysiske egenskaper er med andre ord viktig for hvor mange kalver de produserer i et gitt år. Er du født stor og sterk, har du en fordel i konkurransen om elgkyrnes gunst senere i livet. Men vel så viktig er det å ha litt flaks. Mye avhenger av hva slags bestand du fødes inn i, og mer spesifikt, hvor mange andre og større okser du må konkurrere mot. Er du heldig, blir du kjønnsmoden i et område og år med få eller ingen større okser, og med et stort antall reproduktive kyr i bestanden. Under slike bestandsforhold kan selv små okser ha suksess under brunsten («sølvskje-effekten») og genetiske fortrinn kan være av mindre betydning. I tillegg må du overleve – noe som ikke alltid er lett i en jakta bestand. Likevel ser vi at enkelte okser unngår å bli skutt i år etter år, men uten en opplagt årsak. Men igjen ­­― det hjelper med litt flaks.

Okse 1040 var en slik gromgutt, og det til gangs. Han ble født i 1994 – samme år som alle de eldre oksene på Vega ble skutt etter brunsten. Høsten 1995 var han derfor blant de eldste og største oksene i bestanden, og ble far alt våren etter. Deretter dominerte han under brunsten i ytterligere 5 år før han ble skutt i oktober 2001, som 7-åring. I de 6 årene han deltok under brunsten paret han seg snaue 40 ganger – ofte med de samme kyrne år etter år – og ble far til minst 44 kalver i løpet av livet.

Okse 1271 var mindre heldig, og det til tross for at han også rakk å bli 7 år før han døde. Problemet hans var at han levde i en periode (2004-2011) med mange eldre okser i bestanden, og ofte ble han utkonkurrert av sine større sambygdinger under brunsten. Okse 1271 måtte derfor vente til han var 4 år før han ble far til sin første kalv. Også i årene etter gikk det trådt under brunsten, og da han døde i 2011 hadde okse 1271 kun paret seg 5 ganger og blitt far til totalt 8 kalver.

Til tross for forskjellene i kalveproduksjon, var de to oksene skremmende like rent fysisk. Begge ble de veid under merking på vinteren (fra helikopter) da de var henholdsvis 8-9 måneder og drøye 4 år. Som 4-åringer veide de begge 444 kg og som kalver 202 og 217 kg i favør av okse 1271. Også det året de ble skutt var de rimelig like, men 1271 var størst (295 kg slaktevekt mot 270 kg for 1040). Det var derfor ingen fysiske attributter alene som skulle tilsi at okse 1040 skulle oppnå så mange flere etterkommere enn okse 1271.

De eldste og største oksene får jevnt over flest avkom, men små og unge jyplinger kan også gjøre det bra under gitte forhold. Det avgjørende er ikke oksens størrelse og alder i seg selv, men hvor mange større og eldre individer den må konkurrere mot om elgkyrnes gunst. Dette påvirkes i stor grad av hvordan vi former elgbestandens kjønns- og alderssammensetning under jakta (Foto: Elgokse i Folldal, Lisbeth Vedaa).
De eldste og største oksene får jevnt over flest avkom, men små og unge jyplinger kan også gjøre det bra under gitte forhold. Det avgjørende er ikke oksens størrelse og alder i seg selv, men hvor mange større og eldre individer den må konkurrere mot om elgkyrnes gunst. Dette påvirkes i stor grad av hvordan vi former elgbestandens kjønns- og alderssammensetning under jakta (Foto: Elgokse i Folldal, Lisbeth Vedaa).

Genetiske konsekvenser?

Selv om disse to oksene er ekstreme med hensyn til reproduktiv suksess, viser de hvor viktig tilfeldigheter (fødselsår) kan være for livets gang. Ofte, når vi diskuterer jaktas betydning for bestandenes genetiske sammensetning og utvikling, fokuseres det på graden av størrelsesselektiv jakt («vi skyter de største oksene»). Imidlertid er det vel så viktig å fokusere på hvordan jakta bidrar til genetiske endringer ved å påvirke bestandenes kjønns- og aldersstruktur. Dersom vi velger en bestand med lav okseandel og -alder, velger vi også en bestand der oksenes genetiske bidrag kan avgjøres mer av tilfeldigheter enn av fysiske (fenotypiske) kvaliteter hos de enkelte oksene (lav seksuell seleksjon). Med litt flaks kan da selv genetisk svake okser bli far til en stor andel av kalvene. Dette kan få konsekvenser for bestandenes vekst og utvikling, og kan være av betydning for hvor raskt bestander kan tilpasse seg endringer miljøet, som for eksempel klimaendringer.

 

De eldste og største oksene får jevnt over flest avkom, men små og unge jyplinger kan også gjøre det bra under gitte forhold. Det avgjørende er ikke oksens størrelse og alder i seg selv, men hvor mange større og eldre individer den må konkurrere mot om elgkyrnes gunst. Dette påvirkes i stor grad av hvordan vi former elgbestandens kjønns- og alderssammensetning under jakta (Foto: Elgokse i Folldal, Lisbeth Vedaa).

Les mer i:

Markussen S.S., Loison A., Herfindal I., Solberg E. J., Haanes H., Røed K. H., Heim M. & Sæther B.E. (2018) Fitness correlates of age at primiparity in a hunted moose population. Oecologia. 186: 447–458.

 

Markussen S.S., Herfindal I., Loison A., Solberg E. J., Haanes H., Røed K. H., Heim M. & Sæther B.E. (2019) Determinants of age at first reproduction and lifetime breeding success revealed by full paternity assignment in a male ungulate. Oikos. 128: 328-337.

Stine Svalheim Markussen

Artsdatabanken i Trondheim

Erling J. Solberg

Seniorforsker, NINA

Mer om samme tema

Är älgen Nordens giraff?

23 juli 2021, 13:30
I Afrika har det visat sig att när mindre växtätare betar hårt på lägre strata av vegetationen så söker...

Forvaltning av «Elgpygmèer» - kan vi snu utviklingen?

31 mai 2021, 10:54
Forfatteren viser her sammenhengen mellom slaktevekt hos elgkalv og fødselstidspunkt/kuas bedekningstidspunkt....

Digital jegerdokumentasjon gjør det enkelt for jegerne

26 april 2021, 11:27
Det er mye som skal være i orden før du drar på jakt. For å gjøre det enklere for jegerne, digitaliserer...

Relaterte artikler

Forvaltning av «Elgpygmèer» - kan vi snu utviklingen?

31 mai 2021, 10:54
Forfatteren viser her sammenhengen mellom slaktevekt hos elgkalv og fødselstidspunkt/kuas bedekningstidspunkt....

Bruk av drone med varmesøkende kamera for å finne rådyrkalver i eng

11 mai 2021, 21:28
Droneteknologien har utviklet seg raskt og er blitt så rimelig at droner er blitt tilgjengelig for alle. -...

Parykkhorn utvikles helst hos rådyr

06 mai 2021, 09:04
Gevirsyklus hos hjortevilt er et samspill mellom mannlig veksthormon og mannlig kjønnshormon. Ved sjukdommer...

Vilkår for abonnement og bruk av tjenester for Magasinet Hjorteviltet, i både digitalt og papirformat.  Sist oppdatert: 01.2021

 

  • Innledning

Disse abonnementsvilkårene regulerer dine rettigheter og plikter ved kjøp av digitalt og/eller papirabonnement og annen bruk av tjenester fra Stiftelsen Elgen

  • Produkter og tilgang

Magasinet Hjorteviltet utgis i tre ulike abonnementstyper: digitalt hvor du leser artikler på hjorteviltet.no, analogt hvor du får et trykket magasin sendt i posten og et kombinasjonsabonnent hvor du får både trykt magasin og digital tilgang.

Når du blir abonnent eller registrerer en brukerkonto på hjorteviltet.no, inngår du en brukeravtale som beskriver og regulerer Stiftelsen Elgens bruk av opplysninger som samles inn. Alle abonnenter må opprette en brukerkonto for å logge inn og lese artikler på hjorteviltet.no, eller for å kunnee gjøre endringer på abonnementet. Brukernavn og passord på din brukerkonto er personlig og skal ikke distribueres til andre. Du plikter å holde all registrert informasjon knyttet til din brukerkonto oppdatert og korrekt.

Fra tid til annen vil vi uten nærmere varsel oppdatere disse vilkårene. Ved større endringer vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere vilkårene på nytt.

  • Bestilling og betaling

Aldersgrensen for å bestille abonnement på papirmagasin eller digitalt abonnement på Hjorteviltet er 18 år.  Du kan inngå avtale om abonnement for ulike abonnementsperioder. Gjeldende alternativer og priser finner du på våre nettsider. Nye priser og produktendringer opplyses om på våre nettsider for nye abonnenter og pr epost til eksisterende abonnenter senest 14 dager før iverksettelse. Nye priser gjøres først gjeldende fra neste abonnementsperiode.

Tilgang til digitale tjenester aktiveres normalt ved bestilling. Ved manglende betaling vil tilgangen til produktet eller tjenesten stenges. Du vil bli belastet for det du har mottatt av magasiner eller tjenester til ordinær pris for perioden abonnementet har vært aktivt.

Alle abonnement forskuddsbetales for avtalt abonnementsperiode og du vil bli fakturert eller trukket fra ditt betalingskort. Fakturautsteder [navn på fakturautsteder]. Dersom du har valgt kortbetaling vil du i rimelig tid før første abonnementsperiode utløper, motta elektronisk varsel om fornyelse av abonnementet og belastning av ditt registrerte betalingskort for ny abonnementsperiode.

Dersom du ikke ønsker å fortsette ditt abonnement med en ny abonnementsperiode kan du si opp abonnementet frem til 48 timer før ny abonnementsperiode starter.

  • Varighet og oppsigelse

Ditt abonnement fornyes automatisk. Du fornyes til den abonnementsperioden som ble oppgitt i kjøpsøyeblikket. Abonnement kan når som helst sies opp med virkning fra neste abonnementsperiode, men senest innen 48 timer før ny abonnementsperiode starter.

Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

  • Immaterielle rettigheter

Alle rettigheter til tjenester og innhold fra Magasinet Hjorteviltet tilhører Stiftelsen Elgen. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten etter avtale med Stiftelsen.

  • Ansvar ved nedetid, tekniske problemer eller problemer med leveranse av papirmagasin

Dersom du skulle få problemer med innlogging eller leveranse av papirmagasiner ber vi deg ta kontakt med kundeservice på epost [epost] eller telefon [telefon] innenfor normal arbeidstid.

 

  • Behandling av personopplysninger

Stiftelsen Elgen er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt kundeforhold. For mer informasjon om personvern oppfordrer vi deg til å lese vår personvernerklæring.

 

  • Brudd på abonnementsvilkårene

Ved brudd på denne disse abonnementsvilkårene forbeholder Stiftelsen Elgen seg retten til å avslutte eller fryse ditt abonnement.

  • Verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår minnelige løsninger, skal Sør-Østerdalen Tingrett forelegges konflikten til avgjørelse.

Login to your account