Da forbud mot servering av kjøtt var en realitet

Etter første verdenskrig ble jakttiden på villrein utvidet med en uke for å skaffe mer kjøtt til befolkningen. Serveringssteder over hele landet fikk forbud mot å servere kjøtt på tirsdager og fredager.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rasjonering av matvarer

Rasjonering av varer er et tiltak som brukes i krisetider for å sørge for at varer det er knapphet på fordeles slik at flest mulig får dekket et minimumsbehov på en rettferdig måte. Mange er nok kjent med rasjoneringen av forbruksvarer under andre verdenskrig. Mindre kjent er det at Norge hadde rasjonering av fødevarer fra januar 1918 til juli 1919 som følge av første verdenskrig.

Utvidet jakttid på villrein

I «Rundskrivelse fra Landbruksdepartementet til amtmænnene» av 24/8 1918,  leser vi at daværende jakttid  på villrein fra 1/9 til 14/9 ble utvidet med en uke fra 15/9 – 21/9 dette året, «paa betingelse av at kjøttet av villrein som er felt i sistnevnte tidsrom av jegeren avhendes til provianteringsraadet innen det herred hvor dyret er felt, mot et vederlag av kr. 1,00 pr. kilo hel vekt ( uten skinn og hode ) med tillegg av transportomkostninger, dog saaledes at den samlede godtgjørelse ikke maa overstige kr. 1,80 pr. kg. hel vekt». Kjøttet skulle leveres «innen herredet efter provianteringsraadets nermere bestemmelse i hvert tilfelle».

Det bemerkes til slutt i rundskrivet «at pressen er tilstillet en kort meddelelse om den utvidede jakttid».

 Forbud mot servering av kjøtt

Det var ikke rom for fråtsing for 100 år siden. Som et ledd i rasjoneringen la provianterings -departementet ned forbud mot servering av kjøtt og flesk, herunder viltkjøtt på samtlige serveringssteder over hele landet på tirsdager og fredager. Overtredelse av denne forskriften var straffbart.

Krisetider også før Covid 19

Praktisk talt alle mat- og forbruksvarer ble rasjonert allerede fra kort tid etter krigsutbruddet i 1940. Etter siste krig tok det lang tid før man kunne avslutte rasjoneringen. Mjølk, ost, egg og sko(!) ble frigitt i 1949, kjøtt, kaffe og sukker i 1952 mens biler var rasjonert helt til 1960.

Vi har håndtert kriser før vi fikk Covid 19 til landet. Sammen kommer vi nok også gjennom koronakrisen.

Tekst under vedlagte plakat fra Statens Rationeringsdirektorat :

 I mai 1918 sendte Statens rasjoneringsdirektorat ut denne plakaten over det ganske land

Er nå pensjonist, men var tidligere mangeårig utmarksansvarlig i Norges Skogeierforbund. Vidar er nå viltansvarlig i Vestby kommune og er medlem i mange råd og utvalg innen offentlig og privat viltforvaltning både nasjonalt og internasjonalt. Vidar var første styreleder i Stiftelsen Elgen.

Frank Robert Lund

Trysilvassdragets Skogeierlag

Mer om samme tema

Relaterte artikler

Skjerpe av hjortevilt til nyttårsaften!

23 desember 2020, 17:06
Skjerpe er en type hurtiglaget spekemat, gjerne med hjortevilt som råvare. Både ordet og metoden kan...

Vi anbefaler bøker!

03 august 2020, 00:03
Vi har sett på bøker som kan være interessante for lesere av Hjorteviltet.

Kari Bjørneraas – ei dame for framtida.

03 august 2020, 00:02
Kari Bjørneraas er utdannet biolog fra NTNU og er en av to i Miljødirektoratet som jobber med hjortevilt...

Vilkår for abonnement og bruk av tjenester for Magasinet Hjorteviltet, i både digitalt og papirformat.  Sist oppdatert: 01.2021

 

  • Innledning

Disse abonnementsvilkårene regulerer dine rettigheter og plikter ved kjøp av digitalt og/eller papirabonnement og annen bruk av tjenester fra Stiftelsen Elgen

  • Produkter og tilgang

Magasinet Hjorteviltet utgis i tre ulike abonnementstyper: digitalt hvor du leser artikler på hjorteviltet.no, analogt hvor du får et trykket magasin sendt i posten og et kombinasjonsabonnent hvor du får både trykt magasin og digital tilgang.

Når du blir abonnent eller registrerer en brukerkonto på hjorteviltet.no, inngår du en brukeravtale som beskriver og regulerer Stiftelsen Elgens bruk av opplysninger som samles inn. Alle abonnenter må opprette en brukerkonto for å logge inn og lese artikler på hjorteviltet.no, eller for å kunnee gjøre endringer på abonnementet. Brukernavn og passord på din brukerkonto er personlig og skal ikke distribueres til andre. Du plikter å holde all registrert informasjon knyttet til din brukerkonto oppdatert og korrekt.

Fra tid til annen vil vi uten nærmere varsel oppdatere disse vilkårene. Ved større endringer vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere vilkårene på nytt.

  • Bestilling og betaling

Aldersgrensen for å bestille abonnement på papirmagasin eller digitalt abonnement på Hjorteviltet er 18 år.  Du kan inngå avtale om abonnement for ulike abonnementsperioder. Gjeldende alternativer og priser finner du på våre nettsider. Nye priser og produktendringer opplyses om på våre nettsider for nye abonnenter og pr epost til eksisterende abonnenter senest 14 dager før iverksettelse. Nye priser gjøres først gjeldende fra neste abonnementsperiode.

Tilgang til digitale tjenester aktiveres normalt ved bestilling. Ved manglende betaling vil tilgangen til produktet eller tjenesten stenges. Du vil bli belastet for det du har mottatt av magasiner eller tjenester til ordinær pris for perioden abonnementet har vært aktivt.

Alle abonnement forskuddsbetales for avtalt abonnementsperiode og du vil bli fakturert eller trukket fra ditt betalingskort. Fakturautsteder [navn på fakturautsteder]. Dersom du har valgt kortbetaling vil du i rimelig tid før første abonnementsperiode utløper, motta elektronisk varsel om fornyelse av abonnementet og belastning av ditt registrerte betalingskort for ny abonnementsperiode.

Dersom du ikke ønsker å fortsette ditt abonnement med en ny abonnementsperiode kan du si opp abonnementet frem til 48 timer før ny abonnementsperiode starter.

  • Varighet og oppsigelse

Ditt abonnement fornyes automatisk. Du fornyes til den abonnementsperioden som ble oppgitt i kjøpsøyeblikket. Abonnement kan når som helst sies opp med virkning fra neste abonnementsperiode, men senest innen 48 timer før ny abonnementsperiode starter.

Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

  • Immaterielle rettigheter

Alle rettigheter til tjenester og innhold fra Magasinet Hjorteviltet tilhører Stiftelsen Elgen. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten etter avtale med Stiftelsen.

  • Ansvar ved nedetid, tekniske problemer eller problemer med leveranse av papirmagasin

Dersom du skulle få problemer med innlogging eller leveranse av papirmagasiner ber vi deg ta kontakt med kundeservice på epost [epost] eller telefon [telefon] innenfor normal arbeidstid.

 

  • Behandling av personopplysninger

Stiftelsen Elgen er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt kundeforhold. For mer informasjon om personvern oppfordrer vi deg til å lese vår personvernerklæring.

 

  • Brudd på abonnementsvilkårene

Ved brudd på denne disse abonnementsvilkårene forbeholder Stiftelsen Elgen seg retten til å avslutte eller fryse ditt abonnement.

  • Verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår minnelige løsninger, skal Sør-Østerdalen Tingrett forelegges konflikten til avgjørelse.

Login to your account