Hjem Artikler Forvaltning Elgjakt som helsekilde

Elgjakt som helsekilde

Denne studien handler om elgjakt og dens betydning for elgjegernes selvopplevde helse. Elgjakt som historisk og kulturelt fenomen blir presentert innledningsvis i oppgaven, sammen med helseteorier og påvirkningsfaktorer for folkehelsa. Studien har benyttet en kvalitativ metode hvor 8 elgjegere i Trysil har blitt intervjuet for å avdekke elgjaktas betydning som helsekilde for jegerne. Grounded theory […]

Ny mastergrad studie fra Høgskolen i Hedmark: En studie av elgjaktas betydning som helsekilde for et utvalg av elgjegere fra trysil. Forfatter er Arne Storløpa Sneli.

Denne studien handler om elgjakt og dens betydning for elgjegernes selvopplevde helse. Elgjakt som historisk og kulturelt fenomen blir presentert innledningsvis i oppgaven, sammen med helseteorier og påvirkningsfaktorer for folkehelsa. Studien har benyttet en kvalitativ metode hvor 8 elgjegere i Trysil har blitt intervjuet for å avdekke elgjaktas betydning som helsekilde for jegerne. Grounded theory er benyttet som metodisk rammeverktøy. Innsamlet data er blitt analysert i lys av folkehelseteori og hvilke faktorer som påvirker en befolknings helse. Elgjakt – sosialt og nyttig er hovedkonklusjonen som fremkommer av studien. Studien indikerer dermed at elgjakt er av helsemessig positiv betydning for elgjegerne. I en sosial sammenheng dreier elgjakta seg om hvilken betydning den har for den enkelte jeger i form av samhandling, sosialisering, selvhevdelse og identitet. Det fremkommer av studien at elgjakta er å karakterisere både som en «sosial katalysator» og et «sosialt sveiseapparat» i dannelsen av mellommenneskelige forhold på landsbygda. I et nytteaspekt er det elgjakta som fysisk aktivitetsarena, som bidrag til jegernes fysiske og psykiske helse gjennom rekreasjon, som tillegges mest oppmerksomhet. Det fremkommer imidlertid interessante funn, av både fysisk og psykisk karakter, som indikerer at elgjakta er å betegne som betydningsfull i en folkehelsesammenheng. Studien fremhever imidlertid elementer ved elgjakta som både kan sies å være av positiv og negativ karakter for jegernes helse. Alle resultater blir drøftet og analysert opp mot folkehelseteori. Les mer her: