Hjem Artikler Forvaltning Dugnad for hjortedyrene

Dugnad for hjortedyrene

Hjortedyrene våre er en skjør del av naturarven som skal overlates til kommende generasjoner. Enten du er skogeier, naturforvalter eller jeger så er akkurat din kunnskap en viktig forutsetning for sunne og livskraftige bestander av hjortevilt i fremtiden. Tar du din del av ansvaret?

Hjortedyrene våre er en skjør del av naturarven som skal overlates til kommende generasjoner. Enten du er skogeier, naturforvalter eller jeger så er akkurat din kunnskap en viktig forutsetning for sunne og livskraftige bestander av hjortevilt i fremtiden. Tar du din del av ansvaret?

Gaute Nøkleholm, styreleder i Stiftelsen Elgen

Forvitrer kunnskapen og ansvarfølelsen?

En grunnstamme av storviltjegere jakter langt flere døgn enn før. Antakelig fordi en stor og økende andel jegere bare jakter en kort periode om høsten og ellers ikke ofrer viltet en tanke før til neste år. Situasjonen innebærer at stadig færre av landets storviltjegere har det samme tette forholdet til både viltbestandene og leveområdene som før. På denne måten forringes også både ansvarsfølelsen og det samlede «fagmiljøet» i jaktlagene. Når tankearbeidet overlates til en allerede «overarbeidet» jaktleder, blir det meste gjort som det alltid har vært, selv om rammebetingelsene og kunnskapen er i stadig endring. Samtidig vet vi at forvaltningen på regionalt og nasjonalt nivå aldri kan bli bedre enn analysene fra jaktlagene gir grunnlag for. Livskraftige og resistente bestander av hjortevilt over tid forutsetter at alle som påvirker utviklingen holder seg faglig oppdatert. Det gjelder like fra de som har fingeren på avtrekkeren til myndighetsnivå. Særlig jegerne undervurderer sin innflytelse, selv om det er han eller hun som til syvende og sist gjør den endelige vurderingen og effektuerer planen.

Vet du for eksempel…

At lave vekter på kalver og ungdyr kan være utløst av for unge okser? Hva er normalvekter og hvordan kan du i praksis vurdere beitetrykket i jaktterrenget ditt? Hvorfor er det ingen elg i terrenget her mens naboterrenget allerede har skutt kvoten? Hvilke enkle prioriteringer kan jaktlederen gjøre i sin instruks til jaktlaget for å øke kondisjonen i bestanden? Hvordan kan jaktleder best håndtere en situasjon med ulv i terrenget? Hvor vanskelig er det egentlig å skyte på et dyr i fart? Dette er bare noen eksempler på problemstillinger som alle innvidde bør ha noen tanker om. Både jegere og jaktledere bør altså gjøre seg faglig i stand til å vurdere og forutse hvilke utfordringer som kan påregnes, slik at man kan gjøre nødvendige tiltak i tide.

Du er viktig

Vurderingene du har kunnskap til å gjøre fra ditt ståsted, avgjør om overbeite, sykdommer, rovdyr, uheldig bestandssammensetning mm. blir oppdaget, og håndtert riktig. Kunnskapsbasert hjorteviltforvaltning er ikke bare et spørsmål om gode jaktopplevelser og glede over å høre hjorten brøle mot første fullmåne i oktober. Det dreier seg om et ansvar for å holde ressursen ved like, og et moralsk ansvar for at hjorteviltforvaltningen skjer etter bevisste strategier og med hensyn til viltet. Vi hører stadig om åpenbart feil beslutninger, gjort etter flertallsprinsipp for hele vald, som følge av at den som snakker høyest oftest får rett i en forsamling som mangler kunnskap for å ta diskusjonen. Signaler vi får tyder på at hjorteviltforvaltningen svekkes av mangel på oppdatert kunnskap blant mange som har sterk innflytelse på situasjonen. Hele rekken av beslutningstakere fra offentlig nivå til valdledere og jegere, former rammebetingelsene for de ulike bestandene. Alle må i større grad ta det faglige ansvaret for akkurat sin rolle. For deg som grunneier dreier dette seg også om å skjøtte jaktretten riktig, slik at denne delen av eierskapet ikke utfordres ytterligere.

Husker du bladet «Hjorteviltet»?

I september i fjor fikk du bladet «Hjorteviltet» sammen med SKOG. I mer enn 25 år har en stiftelse bestående av Norges Skogeierforbund, NORSKOG, NJFF, Skogselskapet og Miljødirektoratet utgitt bladet «Hjorteviltet». Formålet er å bidra til en kompetent, langsiktig og ansvarlig forvaltning av hjorteviltressursene våre. Bladet du fikk i posten var 2016 utgaven og altså fjorårets resultat av dugnadsarbeidet for saken. Her belyser landets fremste fagekspertise, på godt norsk, høyaktuelle problemstillinger innen fagfeltet. Målsettingen er en sterkere faglig forankring av den samlede hjorteviltforvaltningen. Vi håper på denne måten å gi et kompetanseløft til de mange viltfaglige diskusjonene som foregår både i formelle fora og i det enkelte jaktlag. Det er summen av disse tolkningene og meningsbrytningene rundt dem som til sammen bestemmer retningen på hjorteviltforvaltningen.

Bli med på dugnaden

Du som forstår betydningen av å være faglig oppdatert vil antakelig også akseptere en årlig kostnad på en drøy hundrelapp for å være blant de som vet og som kan utgjøre en forskjell. Da gjør du det også mulig for oss å fortsette vårt dugnadsarbeid for å formidle nødvendig fagkunnskap. Nå arbeider vi med 2017 utgaven og håper du vil være med på dugnadsarbeidet ved å bli abonnent.