Ujevn fordeling av ulvens uttak av elg i ulverevir påvirker jaktuttaket lokalt

Selv om ulven forsvarer sitt revir mot artsfrender, fordeler den sin tid ujevnt i reviret. Dette kan føre til ujevnt predasjonstrykk, som gir utslag i ulikt jaktuttak av elg på høsten.

Forfatter:
Ane Eriksen
Håkon Sand
Camilla Wikenros

Det er et overraskende fravær av internasjonale studier som har studert hvordan den romlige variasjonen i ulvens predasjon innenfor reviret påvirker det jaktbare uttaket av samme byttedyr. I det skandinaviske ulveforskningsprosjektet SKANDULV har vi derfor undersøkt ulvens tidsbruk innenfor reviret og hvordan denne sammenfaller med den geografiske fordelingen av ulvedrepte byttedyr og variasjonen i jaktuttak mellom de ulike jaktområdene i reviret.

Ved å merke ulv med GPS-halsbånd og siden oppsøke ulvens GPS-posisjoner, har vi de siste 20 årene kartlagt ulvers arealbruk og uttak av byttedyr i tid og rom. Slike feltbaserte predasjonsstudier varer i 4-12 uker av gangen og fordeles på flere perioder. Basert på disse studiene kan vi så beregne fordelingen av ulvedrepte elg gjennom hele året ved bruk av følgende metode:

Først kartlegger vi ulvens arealbruk (alle GPS-posisjoner) under feltstudiene og tester hvorvidt fordelingen av ulvens posisjoner gjenspeiler fordelingen av ulvedrepte elg. Deretter kartlegger vi ulvens arealbruk gjennom hele sommer- og vintersesongen og bruker den romlige sammenhengen i trinn 1 til å beregne fordelingen av ulvedrepte elg i begge årstider. Vintersesongen varer fra oktober til april og sommersesongen fra mai til september. Til slutt beregner vi en konsentrasjonsindeks som beskriver hvor klumpet eller spredt arealbruken og byttedyrfordelingen er innenfor ulvens revir (Figur 1).

Figur 1: Konsentrasjonsindeksen K beskriver hvordan ulven bruker reviret sitt og hvordan ulvedrept elg fordeles i landskapet. Ved jevn fordeling er konsentrasjonsindeksen 0. Positive verdier betyr at ulvens tidsbruk og drepte elger er konsentrert i mindre arealer i reviret, mens negative verdier antyder en overfordeling, der arealbruken og ulvedrepte elg opptrer hyppigst langs revirgrensene.

Arealbruk og romlig fordeling av ulvens uttak av elg gjennom året

Den gjennomsnittlige konsentrasjonsindeksen, K, som ble brukt til å beskrive ulvens arealbruk i 66 individuelle predasjonsstudier (Figur 1), var 0,57 ± 0,06 (konfidensintervall) og positiv for begge årstider og for både familiegrupper og par.

Dette betyr at ulvens arealbruk ikke var jevnt fordelt, men konsentrert på noen mindre områder (Figur 1). Ved K = 0,57 er 50% av arealbruken innenfor 22% av reviret og 80% av arealbruken innenfor halvparten av reviret.

Ulvens områdebruk var mer konsentrert om sommeren enn om vinteren og var mest konsentrert for voksne dyr med årsvalper om sommeren (Figur 2 A). Det var ingen tydelig forskjell i områdebruken for familiegrupper og par om vinteren. Verken revirstørrelsen eller breddegrad hadde noe å si for hvor konsentrert ulveposisjonene var fordelt.

Gjennomsnittlig K for ulvedrepte elg var 0,48 ± 0,07 (n = 66). Fordelingen av ulvedrepte elg var dermed konsentrert på noen mindre områder av reviret. Bare i to av revirene var verdiene negative for en gitt sesong. Her var fordelingen av ulvedrepte elg ikke konsentrert, men heller fordelt utover reviret og nærmere revirgrensen (Figur 1).

Fordelingen av ulvedrepte elg var ikke relatert til sesong eller sosial organisering (familie, par, Figur 2 B). Til tross for at voksne dyr med valper hadde mer konsentrert arealbruk om sommeren, drepte de også mange elg utenfor konsentrasjonsområdene, og av den grunn var konsentrasjonsindeksen for ulvedrepte elg ikke like høy for flokker og par uten valper

Figur 2: Konsentrasjonsindeksen K (median=horisontal linje, boksene avgrenser de nedre 25% og 75% av verdiene) for ulvens områdebruk (A) og uttak av elg (B), fordelt på sommer og vinter, og familiegrupper og par. Jo høyere K, desto mer konsentrert var ulvenes områdebruk og fordeling av ulvedrepte elg i reviret.

Dette betyr at ulven fordeler tiden sin ujevnt mellom de ulike delene av reviret, at fordelingen blir spesielt ujevn på sommeren i revir der ulven har valper, at fordelingen av ulvedrepte elg er ujevn og følger fordelingen av ulvens tidsbruk i reviret, men også at den ujevne fordelingen av ulvedrepte elg, i motsetning til ulvens tidsbruk, ikke kan forklares med om ulven har ynglet eller ei, eller av årstid.

En viktig grunn til ulvens ujevne bruk av reviret er at ynglende ulv bruker mer tid i delene av reviret der valpene befinner seg. De voksne dyrene vender jevnlig tilbake til hiet eller valpeplasser med mat. Dermed konsentreres tidsbruken til de reproduserende ulvene til valpeområdet på sommeren. Også ulv uten valper bruker reviret sitt ujevnt om sommeren, men ikke i like stor grad som reproduserende ulv.

Om vinteren finner vi også en ujevn bruk av reviret, uavhengig av om ulven har valper, og til tross for at valpene nå kan følge etter de voksne på deres vandringer gjennom reviret. Selv ikke om vinteren går imidlertid ulvefamilien (flokken) samlet hele tiden.

Flere faktorer bidrar til hvorfor ulven bruker visse områder mer enn andre. For eksempel kan byttedyrenes geografiske fordeling være av betydning, noe som i sin tur kan være styrt av tilgang til mat og andre ressurser.

Om vinteren kan varierende snødybde være viktig, da høyereliggende deler av reviret ofte har mer snø. Dette gjør forflytning mer energikrevende og kan begrense tilgangen til mat for byttedyrene (hovedsakelig hjortedyr). Elgen velger da gjerne å trekke til lavereliggende strøk hvis snødybden i dalgangene er lavere. Også landskapsstruktur, og menneskelig aktivitet og infrastruktur kan påvirke ulvens områdebruk.

Ulvens aktivitet påvirker jaktuttaket

I alt hadde vi jaktdata fra 176 jaktvald (svenske elgskjøtselområder og lisensområder) i 19 ulverevir. Tettheten av felte elg og felte kalv, og andel kalv av jaktuttaket var lavere i jaktområder med høy ulveaktivitet (Figur 3).

I vald som lå i ulvens konsentrasjonsområder i sommersesongen ble det i gjennomsnitt felt 24% færre elg og 41% færre kalv per arealenhet enn i vald innenfor ulvereviret som lå i områder med mindre konsentrert bruk av ulven (Figur 3 A, B). Andel kalv i jaktuttaket var 10 prosentpoeng lavere (33% ± 5%) i vald med høyest andel ulvedrepte elg sammenlignet med vald uten ulvedrepte elg (43% ± 4%) sommerstid (Figur 3 C). Den store forskjellen i kalveandel skyldes mest sannsynlig ulvens preferanse for nyfødte elgkalver på sommeren, som i sin tur fører til at færre kalver er tilgjengelig i ulvens sommerkonsentrasjonsområde under jakten.

Helårsaktiviteten til ulven hadde ikke en like tydelig effekt på jaktuttaket som sommeraktiviteten. I konsentrasjonsområdet beregnet for hele året ble det i gjennomsnitt felt 26% færre elg og 33% færre kalv per arealenhet, sammenlignet med områder uten ulveaktivitet, og kalveandelen i jaktuttaket var ikke nevneverdig lavere.

Alt i alt viser disse resultatene at ulvenes predasjon på elg skaper romlig variasjon i jaktuttaket innenfor reviret. Dette kan til en viss grad forklares av ulvenes tidsbruk i ulike deler av reviret.

Figur 3: Sammenheng mellom tetthet av felte elg (A) eller elgkalv (B) og ulveaktiviteten i ulike vald i reviret på sommeren før jaktstart, og (C) andel kalv i jaktuttaket i forhold til ulvens uttak av elg i ulike vald i reviret på sommeren før jaktstart.

Forskningen er gjennomført med støtte fra Miljødirektoratet og Interreg Sverige-Norge. Rapporten “Elg i ulverevir: predasjon og elgjakt. Utredning om ulv og elg del 2” inneholder flere analyser og litteraturhenvisninger, og kan lastes ned her: https://brage.inn.no/inn-xmlui/handle/11250/2612000.

Publisert 03.08.2020

KONTAKT OSS

post@hjorteviltet.no

Besøksadresse Skogbrukets Kursinstitutt Honnevegen 60 2836 Biri

DAGLIG LEDER
Øyvind Juliussen
400 21 266
oj@skogkurs.no

TIPS OSS

REDAKTØR
Frank Robert Lund
91 36 11 44

WEBREDAKTØR
Øystein Syversen
411 01 114
os@skogkurs.no