Da forbud mot servering av kjøtt var en realitet

Etter første verdenskrig ble jakttiden på villrein utvidet med en uke for å skaffe mer kjøtt til befolkningen. Serveringssteder over hele landet fikk forbud mot å servere kjøtt på tirsdager og fredager.

Rasjonering av matvarer

Rasjonering av varer er et tiltak som brukes i krisetider for å sørge for at varer det er knapphet på fordeles slik at flest mulig får dekket et minimumsbehov på en rettferdig måte. Mange er nok kjent med rasjoneringen av forbruksvarer under andre verdenskrig. Mindre kjent er det at Norge hadde rasjonering av fødevarer fra januar 1918 til juli 1919 som følge av første verdenskrig.

Utvidet jakttid på villrein

I «Rundskrivelse fra Landbruksdepartementet til amtmænnene» av 24/8 1918,  leser vi at daværende jakttid  på villrein fra 1/9 til 14/9 ble utvidet med en uke fra 15/9 – 21/9 dette året, «paa betingelse av at kjøttet av villrein som er felt i sistnevnte tidsrom av jegeren avhendes til provianteringsraadet innen det herred hvor dyret er felt, mot et vederlag av kr. 1,00 pr. kilo hel vekt ( uten skinn og hode ) med tillegg av transportomkostninger, dog saaledes at den samlede godtgjørelse ikke maa overstige kr. 1,80 pr. kg. hel vekt». Kjøttet skulle leveres «innen herredet efter provianteringsraadets nermere bestemmelse i hvert tilfelle».

Det bemerkes til slutt i rundskrivet «at pressen er tilstillet en kort meddelelse om den utvidede jakttid».

Forbud mot servering av kjøtt

Det var ikke rom for fråtsing for 100 år siden. Som et ledd i rasjoneringen la provianterings -departementet ned forbud mot servering av kjøtt og flesk, herunder viltkjøtt på samtlige serveringssteder over hele landet på tirsdager og fredager. Overtredelse av denne forskriften var straffbart.

Krisetider også før Covid 19

Praktisk talt alle mat- og forbruksvarer ble rasjonert allerede fra kort tid etter krigsutbruddet i 1940. Etter siste krig tok det lang tid før man kunne avslutte rasjoneringen. Mjølk, ost, egg og sko(!) ble frigitt i 1949, kjøtt, kaffe og sukker i 1952 mens biler var rasjonert helt til 1960.

Vi har håndtert kriser før vi fikk Covid 19 til landet. Sammen kommer vi nok også gjennom koronakrisen.

Tekst under vedlagte plakat fra Statens Rationeringsdirektorat :

I mai 1918 sendte Statens rasjoneringsdirektorat ut denne plakaten over det ganske land

KONTAKT OSS

post@hjorteviltet.no

Besøksadresse Skogbrukets Kursinstitutt Honnevegen 60 2836 Biri

DAGLIG LEDER
Øyvind Juliussen
400 21 266
oj@skogkurs.no

TIPS OSS

REDAKTØR
Frank Robert Lund
91 36 11 44

WEBREDAKTØR
Øystein Syversen
411 01 114
os@skogkurs.no

Publisert iAnnet