Betydningen av jaktseleksjon for hjorteviltet

Begrepsforvirring om jaktseleksjon I faglitteraturen har man ofte satt likhetstegn mellom jaktseleksjon og det som kalles «retningsbestemt seleksjon». Hvis alle hanndyr med over gjennomsnittlig størrelse...

Mer om bly i viltkjøtt

kronikken kan leses i sin helhet her: http://www.forskning.no/artikler/2014/februar/381769

Store områder tomme for elg

Akershus: Elgjegerne har i høst sett mye rovdyr og lite elg, og store områder inn mot svenskegrensen er omtrent tomme for elg. Til gjengjeld...

Indirekte effekter av hjortedyr på små planteetere

Nyheter fra prosjektet: Hjortedyr påvirker mus og småfugler. Elgbeiting påvirker musematen. Småpattedyrfangst i Australia Bakgrunnen for prosjektet: I store deler av verden finner man høye hjortedyrtettheter...

Kirsten Winge – med natur på menyen

Kirsten Winge fra Søre Osen i Hedmark er en av Norges mest profilerte villmarkskokker. Hun har tatt for seg flere av skogens viktige viltarter...

Elgjakt som helsekilde

Denne studien handler om elgjakt og dens betydning for elgjegernes selvopplevde helse. Elgjakt som historisk og kulturelt fenomen blir presentert innledningsvis i oppgaven, sammen...

Kjenner du Hjorteviltportalen?

På Hjorteviltportalen finner du bidrag fra og lenker til de mange aktørene som jobber med forvaltning av, jakt på og anvendelse av elg, hjort,...

NYTT OPPLEGG FOR ELGJAKT I ROMEDAL- OG STANGE ALMENNINGER (RASA)

Omlegging av elgjakta. I en tid hvor det har vært en radikal nedgang i lønnsomheten i skogbruket over mange år, har jakta blitt en stadig...

Hu mor begynner å bli lei….

Tidlig morgen. Ku og to kalver beiter smyle i vestvendt li. Mor viser tydelig at hun begynner å bli lei "konfirmantene". Nytt liv skal...

Unngå rådyrlam i forhøsteren

Vidar Holthe, rådgiver i Norges Skogeierforbund skriver i årets utgave av Tidsskriftet Hjorteviltet: Hvert år blir mange rådyrlam kvestet og drept i slåtten. ...

Flått-verter skal undersøkes

Fra skogeier.no: I Førde skal Universitetet i Oslo fange smågnagere og spissmus og finne ut hvilken betydning de har som vert for flått og reservoar...

Innsats mot viltulykker

From Skogeier.no: The forest owners federation took a year ago the initiative to set up a game and traffic safety council. Together with Norway's...

Registrerte færre bjørner i fjor

Det viser en ny rapport som Bioforsk Svanhovd har laget i samarbeid med Rovdata. Av de 137 bjørnene som ble registrert i 2012 var...

Mattilsynet: Risikovurdering av bly i hjorteviltkjøtt

Risikovurdering av bly i hjorteviltkjøtt viser liten men klar økt helserisiko for utsatte grupper skriver Mattilsynet i en artikkel publisert 28.8-13. Vitenskapskomiteen for mattrygghet...

Sluttrapport for Elgfôringsprosjektet fra Høgskolen i Hedmark

Viktige konklusjoner er: 1) Fôrmangel utpå vinteren førte til vektnedgang, aborter, tap av kalv rundt fødselstidspunkt og gjennom sommeren. 2) Elgkuer som brukte fôringsplasser beholdt i...

Om viltpåkjørsler og bruk av fallvilt

Veimat: Fra den øde Strandbygdvegen, øst for Glomma, til en tallerken på Elgstua i Elverum. Mens den uheldige bilisten kjørte videre med bulk på...